English

فرابص

دتکتور ، حریق ، نازل ، اسپرینکلر ، بیم ، فلیم ، اطفا ، اطفا گاز ، هادی میانی ، ارتینگ ، صاعقه گیر ،

فرابص

  مي آميزيم بلوغ تعهد و تخصص مان را با توان و همت جواني مان . مي انگيزيم روح پر شور جوان انسان ايرانيمان را با هدف بومي سازي ، تا به درستي ، به شايستگي ،امكان استفاده از فن آوري روز دنيا در قالب استانداردهاي معتبر بين المللي را با همكاري مديران كارآزموده و آينده نگر در سطوح مختلف صنعت و سازه براي مجموعه همكارانشان جهت ايمن سازي مقابل پديده ها و رخدادها و تسهيل و بهينه سازي فرايند توليد فراهم آوريم .

^
فرابص
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)